Er du en politisk eksponert person?

PEP

Hvorfor spør vi om du er en politisk eksponert person?

For å overholde lovkrav iht. Hvitvaskingsloven må vi avklare hvorvidt du som kunde er en politisk eksponert person (PEP), eller om du er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP. Vi trenger derfor din bekreftelse på om du er en PEP eller relatert til en PEP.

Hva menes med PEP, og når er jeg det?

Med PEP menes en fysisk person som er innehaver av, eller i løpet av det siste året har vært innehaver av, høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller i en annen stat. Slike høytstående offentlige verv eller stillinger er definert å være:

 1. Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 2. Medlem av nasjonalforsamling
 3. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes
 4. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
 5. Ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
 6. Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak
 7. Innehaver av tilsvarende verv eller stilling som nevnt i punkt 1 til 5 i en internasjonal organisasjon.

Nære familiemedlemmer til PEP

Dersom du er nært familiemedlem til en PEP, som definert under, vil du regnes som en PEP:

 1. Ektefelle eller partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle
 2. Barn
 3. Ektefelle eller partner til barn
 4. Forelder

Kjent medarbeider til en PEP

Dersom du er kjent medarbeider til en PEP, som definert under, vil du regnes som PEP dersom du er kjent for å:

1. være reell rettighetshaver* i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med politisk
    eksponert person

2. ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person

3. være eneste reelle rettighetshaver* i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er
    etablert for å begunstige politisk eksponert person

 

* En reell rettighetshaver defineres som en fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av (jf. hvitvaskingsloven § 2).

Min Bilfinans

Logg inn på vår kundeportal, for å se detaljer og utføre endringer på din finansieringsavtale.

Kontakt forhandler

Vurderer du å ta ut en ny bil, vil du prøvekjøre, eller få hjelp til å velge rett modell? Våre forhandlere hjelper deg gjerne.